Bo Bernhardsson

Allmänt

Parti Socialdemokraterna
Född 1949
Län Skåne läns södra
Yrke Journalist
Hemida socialdemokraterna.se/bobernhardsson

Röstfördelning

Ja 1078 (41,57 %)
Nej 1008 (38,87 %)
Avstår 153 (5,90 %)
Frånvaro 354 (13,65 %)
Datum Utskott Rubrik Röst
2014-06-26 FiU Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken   Nej
2014-06-25 CU Utbildning för gode män och förvaltare   Frånvarande
2014-06-25 FiU Förstärkta kapitaltäckningsregler m.m.   Frånvarande
2014-06-25 CU Ersättning till gode män och förvaltare   Frånvarande
2014-06-25 KrU Mångfaldsarbete inom folkbildningen   Frånvarande
2014-06-25 JuU Kortare handläggningstider i vapenärenden   Frånvarande
2014-06-25 JuU Bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen   Frånvarande
2014-06-25 CU Föreskrifter om riktvärden för buller   Frånvarande
2014-06-25 FiU Årsredovisning för staten 2013   Frånvarande
2014-06-25 JuU Auktorisation och tillstånd att inneha skjutvapen   Frånvarande
2014-06-25 KrU Syftena med statsbidraget till folkbildningen   Frånvarande
2014-06-25 JuU Nämndemännens ersättning   Frånvarande
2014-06-25 CU Val av god man och förvaltare   Frånvarande
2014-06-25 CU Översyn av lagstiftningen   Frånvarande
2014-06-25 JuU Hemlig avlyssning vid grovt vapenbrott   Frånvarande
2014-06-25 KrU Folkbildningens ansvar för jämställdhet   Frånvarande
2014-06-25 KrU Utvidgad översyn av kontakttolkutbildningen   Frånvarande
2014-06-24 CU Upphävande av detaljplan   Frånvarande
2014-06-24 AU Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen   Frånvarande
2014-06-24 AU Flyktingmottagande och kommunbosättning   Frånvarande
2014-06-24 MJU Fiskelicens för juridiska personer   Frånvarande
2014-06-24 MJU Överlåtbara fiskerättigheter   Frånvarande
2014-06-24 TU Digitala förarkort och färdskrivare   Frånvarande
2014-06-24 AU Andrahandsansvar   Frånvarande
2014-06-24 CU Utvärdering av lagändringarna   Frånvarande
2014-06-24 TU Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur   Frånvarande
2014-06-24 TU Prisinformation och översyn av taxibranschen   Frånvarande
2014-06-24 TU Kontroller och indragning av taxiförarlegitimation   Frånvarande
2014-06-24 MJU Miljömålssystemet   Frånvarande
2014-06-24 TU Längre och tyngre godståg och lastbilar   Frånvarande
2014-06-24 MJU Ändring i miljöbalken   Frånvarande
2014-06-24 MJU Försörjningskrav för fiskelicens   Frånvarande
2014-06-24 TU Banavgifter   Frånvarande
2014-06-24 MJU Utvecklingen för skogsbrukets miljöhänsyn   Frånvarande
2014-06-24 MJU Redskapsbegränsningar   Frånvarande
2014-06-24 CU Enhetliga tekniska egenskapskrav   Frånvarande
2014-06-24 AU Etableringsinsatser   Frånvarande
2014-06-24 MJU Elcertifikat   Frånvarande
2014-06-24 MJU Betesmarker och lantraser   Frånvarande
2014-06-24 CU Lagförslaget i övrigt avseende ändringar i PBL   Frånvarande
2014-06-24 TU Järnvägssystemets reglering   Frånvarande
2014-06-24 AU Subventionerade anställningar för nyanlända   Frånvarande
2014-06-24 AU Invandrade kvinnors situation   Frånvarande
2014-06-24 AU Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare   Frånvarande
2014-06-24 AU Ekonomiska förutsättningar som en del av skälighetsbedömningen   Frånvarande
2014-06-24 AU Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet   Frånvarande
2014-06-24 TU Resenärsfrågor   Frånvarande
2014-06-18 UbU Etablering av fristående skolor Nej
2014-06-18 UbU Vinster från skolverksamhet Ja
2014-06-18 KrU Verksamheten vid Myndigheten för tillgängliga medier Nej
2014-06-18 MJU Lagförslagen Ja
2014-06-18 KrU Avslag på propositionen Ja
2014-06-18 UbU Vetorätt vid etableringen av en fristående skola Ja
2014-06-18 UbU Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn Ja
2014-06-17 TU Avveckling av Bromma flygplats Frånvarande
2014-06-17 KU Ändrad benämning av överskottsmålet Frånvarande
2014-06-17 TU Miljöfrågor Frånvarande
2014-06-17 KrU Nytt mål för ungdomspolitiken Frånvarande
2014-06-17 TU Alkoholtester av piloter Frånvarande
2014-06-17 KrU Kulturskolans tillgänglighet Frånvarande
2014-06-17 TU Flygplatsfrågor och övriga infrastrukturfrågor Frånvarande
2014-06-17 KrU Kyrkoantikvarisk ersättning Frånvarande
2014-06-17 KU En ny riksdagsordning Frånvarande
2014-06-17 KrU Ungdomars arbete och försörjning Frånvarande
2014-06-17 KrU Det industriella kulturarvet Frånvarande
2014-06-17 TU Luftfartens förutsättningar Frånvarande
2014-06-17 KrU Obligatorisk gymnasieskola Frånvarande
2014-06-17 KrU Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer Frånvarande
2014-06-17 SfU Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare m.m. Frånvarande
2014-06-17 KrU Nationell strategi för musik- och kulturskolan Frånvarande
2014-06-17 KrU Stöd till verksamhetsövergång Frånvarande
2014-06-17 CU Kompletterande bestämmelser om polishämtning Frånvarande
2014-06-17 TU Flygtrafikledningstjänsten Frånvarande
2014-06-17 FöU Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Frånvarande
2014-06-17 KrU Funktionshindersperspektiv i museisektorn Frånvarande
2014-06-17 SfU Avslag på propositionen Frånvarande
2014-06-17 KrU Ungdomars tillgång till bostad Frånvarande
2014-06-17 SfU Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Frånvarande
2014-06-17 SfU Spårbyte Frånvarande
2014-06-17 SfU Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen Frånvarande
2014-06-12 KU Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ja
2014-06-12 SoU Tandvård Ja
2014-06-12 SoU Val av utförare m.m. Ja
2014-06-12 KU Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl. Nej
2014-06-12 FöU Den enskildes roll i krisberedskapen Nej
2014-06-12 KU Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m. Nej
2014-06-12 SoU Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning Nej
2014-06-12 FöU Livsmedels- och dricksvattenförsörjning Ja
2014-06-12 UFöU Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Ja
2014-06-12 SoU Handlingsplan mot barnfattigdom Ja
2014-06-12 FöU Civilförsvar m.m. Nej
2014-06-12 UU Regeringens proposition 2013/14:129 Ja
2014-06-12 FöU Brandkåren Nej
2014-06-11 UU Konventionsrelaterade frågor Ja
2014-06-11 NU Översyn av avgifter   Nej
2014-06-11 FiU Det ekonomiska läget i den kommunala sektorn Nej
2014-06-11 FiU Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision Nej
2014-06-11 FiU Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag Avstår
2014-06-11 UU Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete Ja
2014-06-11 NU Övriga frågor Avstår