Fredrick Federley

Allmänt

Parti Centerpartiet
Född 1978
Län Stockholms kommun
Yrke

Röstfördelning

Ja 1477 (72,26 %)
Nej 33 (1,61 %)
Avstår 4 (0,20 %)
Frånvaro 530 (25,93 %)
Datum Utskott Rubrik Röst
2014-06-12 UFöU Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Ja
2014-06-12 FöU Livsmedels- och dricksvattenförsörjning Ja
2014-06-12 KU Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m. Ja
2014-06-12 SoU Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning Ja
2014-06-12 SoU Handlingsplan mot barnfattigdom Ja
2014-06-12 FöU Civilförsvar m.m. Ja
2014-06-12 UU Regeringens proposition 2013/14:129 Ja
2014-06-12 SoU Tandvård Ja
2014-06-12 SoU Val av utförare m.m. Ja
2014-06-12 KU Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ja
2014-06-12 KU Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl. Ja
2014-06-12 FöU Den enskildes roll i krisberedskapen Ja
2014-06-12 FöU Brandkåren Ja
2014-06-11 UU Konventionsrelaterade frågor Frånvarande
2014-06-11 NU Övriga frågor Frånvarande
2014-06-11 NU Översyn av avgifter   Frånvarande
2014-06-11 FiU Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag Frånvarande
2014-06-11 UU Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete Frånvarande
2014-06-11 FiU Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision Frånvarande
2014-06-11 FiU Det ekonomiska läget i den kommunala sektorn Frånvarande
2014-06-10 MJU Landsbygdsprogrammets jobbskapande effekter m.m. Frånvarande
2014-06-10 UU Europeiska försvarsbyrån (Eda), EU:s uppförandekod Frånvarande
2014-06-10 UU Humanitära insatser Frånvarande
2014-06-10 MJU Förvaltning av gemensamma resurser Frånvarande
2014-06-10 MJU Betesresursinventering Frånvarande
2014-06-10 UU Biståndseffektivitet, uppföljning Frånvarande
2014-06-10 MJU Klimatpolitiskt ramverk Frånvarande
2014-06-10 UU Försvar och samhällets beredskap Frånvarande
2014-06-10 UU Översyn av biståndet Frånvarande
2014-06-10 UU Enprocentsmål, klimatfinansiering, ekosystem Frånvarande
2014-06-10 UU Det nordiska samarbetet, närområdet Frånvarande
2014-06-10 MJU Ekologiska aspekter Frånvarande
2014-06-10 UU Krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m. Frånvarande
2014-06-10 MJU Nationell klimatanpassning Frånvarande
2014-06-10 UU Perspektiv, målgrupper, prioritering Frånvarande
2014-06-10 UU Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportutredningen m.m. Frånvarande
2014-06-10 MJU Förnybar energi inom EU:s ramverk Frånvarande
2014-06-10 MJU Klimatmål på EU-nivå Frånvarande
2014-06-04 UbU Ökade lärarbefogenheter Frånvarande
2014-06-04 TU Lastbilars längd och vikt Frånvarande
2014-06-04 UbU Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd Frånvarande
2014-06-04 TU Bilpooler Frånvarande
2014-06-04 CU Regeringens lagförslag Frånvarande
2014-06-04 SfU Avslag på propositionen Frånvarande
2014-06-04 SfU Utvärdering m.m. Frånvarande
2014-06-04 SfU Konventionen Frånvarande
2014-06-04 CU Utvärdering av lagändringarna Frånvarande
2014-06-04 JuU Sveriges tillträde till protokollet till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet Frånvarande
2014-06-04 SoU Nationellt riskbedömningsinstrument Frånvarande
2014-06-04 SoU Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård Frånvarande
2014-06-04 TU Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Frånvarande
2014-06-04 UU Skrivelse 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling Frånvarande
2014-06-04 TU Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta Frånvarande
2014-06-04 UU Den globala utmaningen migrationsströmmar Frånvarande
2014-05-28 KU Det kommunala huvudmannaskapet Ja
2014-05-28 FiU Statistik över hushållens tillgångar och skulder Ja
2014-05-28 SfU Lagförslagen i övrigt Ja
2014-05-28 SfU Övriga medborgarskapsfrågor Ja
2014-05-28 UU Reformer av institutionerna och remitteringar Ja
2014-05-28 FiU Direktupphandling Avstår
2014-05-28 UU Jämställdhetsfrågor och klimatinsatser Ja
2014-05-28 SfU Lagförslaget i övrigt Ja
2014-05-28 SfU Skyldighet för Försäkringskassan att betala ränta Ja
2014-05-28 SfU Nedsättning av socialavgifterna för de yngsta Nej
2014-05-28 SfU Reform för mer effektiva åtgärder Ja
2014-05-27 UbU Samordning och finansiering av introduktionsperioden Ja
2014-05-27 SoU Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd Ja
2014-05-27 SoU Barn och läkemedel Ja
2014-05-27 UU Asyl, migration och visering Ja
2014-05-27 JuU Utvärdering Ja
2014-05-27 UbU Gymnasial lärlingsanställning och kollektivavtal Ja
2014-05-27 JuU Avslag på propositionen Ja
2014-05-27 SoU Försäljning av receptfria läkemedel Ja
2014-05-27 UU EU:s institutioner Ja
2014-05-27 JuU Fristående myndighet för hantering av brottsmisstankar mot poliser Ja
2014-05-27 SoU Uppföljning av reformen Ja
2014-05-27 JuU Erkännande av utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap begränsas Ja
2014-05-27 UU Utrikes- och säkerhetspolitik Ja
2014-05-27 JuU Ett särskilt straffstadgande om tortyr Ja
2014-05-27 SoU Ökad tillgänglighet till läkemedel Ja
2014-05-27 JuU Rekrytering av barn till väpnade styrkor m.m. Ja
2014-05-27 UU Ekonomi och finans Ja
2014-05-27 JuU 24-årsregel för familjeåterförening Ja
2014-05-27 UU Utvidgning Ja
2014-05-27 JuU Uppföljning och utvärdering Ja
2014-05-27 UbU Introduktionsperioden ett krav för legitimation i framtiden Ja
2014-05-27 JuU Inledande bestämmelser Ja
2014-05-27 SoU Översyn av försörjningsstödet och riksnormen Ja
2014-05-27 UU Miljö-, energi- och klimatpolitik Ja
2014-05-27 UU Kollektivavtal Ja
2014-05-08 NU Lagförslagen   Ja
2014-05-08 JuU Skadeståndsnivåer   Ja
2014-05-08 JuU Förmildrande omständigheter   Ja
2014-05-08 JuU Brottsskadeersättningens roll och funktion   Ja
2014-05-07 KU Granskningsnämndens ledamöter   Frånvarande
2014-05-07 UbU Godkännande av enskild som huvudman   Frånvarande
2014-05-07 MJU Vildsvinsprodukter   Frånvarande
2014-05-07 UbU Kränkande behandling   Frånvarande
2014-05-07 KU Försäljning av tidningen Riksdag & Departement   Frånvarande
2014-05-07 KU Sekretessen för uppgifter i de s.k. Stasiarkiven   Frånvarande